## **camera_get_default** ### 描述: 此函数可用于取回默认摄像机(GMS2在游戏房间中没有摄像机或者视图端口处于活跃状态时使用的摄像机)的唯一摄像机ID值。 ### 语法: camera_get_default() ### 返回值: 唯一摄像机ID值(实数) ### 示例: view_camera[0] = camera_create(); var viewmat = matrix_build_lookat(640, 240, -10, 640, 240, 0, 0, 1, 0); var projmat = matrix_build_projection_ortho(640, 480, 1.0, 32000.0); camera_set_view_mat(view_camera[0], viewmat); camera_set_proj_mat(view_camera[0], projmat); 上述代码创建一个新的摄像机将其ID赋予视图[0],然后创建视图和投影矩阵并存储在局部变量中,接着将其用于设置摄像机。