[![](https://box.kancloud.cn/1af6279b038dcf644b24241171c478e6_1461x566.png)](https://box.kancloud.cn/1af6279b038dcf644b24241171c478e6_1461x566.png) 示范代码如下: ~~~ <div class="ListMoreInfos"> {qb:tag name="news_list_page_listdata02" type="cms"} <div class="t"><a href="{$rs.url}">{$rs.title}</a></div> {/qb:tag} </div> <button onclick="ShowMoreInfo()">查看更多</button> <script type="text/javascript"> var morepage = 1; function ShowMoreInfo(){ morepage++; $.get('{qb:url name="news_list_page_listdata02" /}'+morepage,function(res){ if(res.code==0){ if(res.data==''){ layer.msg("已经显示完了!",{time:500}); }else{ $('.ListMoreInfos').append(res.data); } }else{ layer.msg(res.msg,{time:2500}); } }); } </script> ~~~ 要显示更多,就必须要添加JS事件. {qb:url name="news_list_page_listdata02" /} 这个就是调取更多数据的地址.在过去,包括现在很多同行,那是要单独去编写这个PHP程序来调取数据的. 而我们这里在任何想要显示更多的地方,调用这样的变量网址就可以了. 其中 name="news_list_page_listdata02" 中的变量名要与上面的通用标签名一样.