https://player.youku.com/embed/XNDU4NDAwMzA5Ng== ```[youku] XNDU4NDAwMzA5Ng ``` #### **特别提醒:视频中讲到的公共模板目录已经换到`\template\model_style\`此目录去了,所以这一点大家要注意区别。** 播放不了的话, 请大家移步优酷查看 [https://player.youku.com/embed/XNDU4NDAwMzA5Ng==](https://player.youku.com/embed/XNDU4NDAwMzA5Ng==)