>[info]### 【PC】大玩家新手入门教程 [![](https://box.kancloud.cn/08a1f37fffa90b312e4a348af089dac4_840x500.jpg)](https://v.qq.com/x/page/b0386exizcq.html) 腾讯:[点击观看](https://v.qq.com/x/page/b0386exizcq.html)/ 爱奇艺:点击观看 / B站: 点击观看 * * * * * 淘客大玩家,是一款为淘客打造的最优质、稳定、好用的,旨在解放淘客双手,实现远程操作等方便淘客的工具。如果你是刚 刚接触淘客这个行业,初次接触「淘客大玩家」这个工具,那么强烈建议你先看一下入门教程,这会帮你搞懂很多不明白的问题。 ## 如需帮助请加入:官方大玩家用户⑩群(群号:657733405) ![](https://box.kancloud.cn/efc40eaf1a521446768d924a76ebc316_888x344.png) ### 其主要功能有: #### 1.拿券儿APP ![](https://box.kancloud.cn/5cb8d2f6be88497ae4f75c82dad89cd2_814x342.png =600x) #### 2.三级代理 ![](https://box.kancloud.cn/493abf77e97b50dc70b22a03d8600561_1229x420.png =600x) #### 3. 导购 ![](https://box.kancloud.cn/e9675b8fa675468040aa561da63580e7_856x323.png =600x) #### 4. 发单 ![](https://box.kancloud.cn/011259d74def1690859e1e001de35299_905x355.png =600x) #### 5. 群管 ![](https://box.kancloud.cn/333a373814b2ec2c8c2a855ad281bb4d_905x315.png =600x) 如需帮助请加入:官方大玩家用户⑩群(群号:657733405)在群内交流讨论,客服为您解惑。 * * * * * * * * * * --: 下一篇:[第二章](http://www.taokedawanjia.com)