>[info] ## 一,发送设置 [TOC] * * * * * >[info]### 1,发送设置在哪? ![](https://box.kancloud.cn/6227adb787d26079aee0023f5e0934e4_1209x859.png =400x) ![](https://box.kancloud.cn/132d1fc9ce1ad5d97b61fb79cacd46d3_1134x784.png =400x) * * * * * >[info]### 2,发单防封功能 ![](https://box.kancloud.cn/95a312512b46401eafe67809e33ef6b6_906x626.png =400x) * * * * * >[info]### 3,二维码发单 ![](https://box.kancloud.cn/97ee1de95507960e9459a5c863e6bc51_904x619.png =400x) ![](https://box.kancloud.cn/ab952d4fafd83ab5f1c55a94c644230a_480x680.png =400x500) * * * * * >[info] ### 4,商品详情链接发单 ![](https://box.kancloud.cn/02ef133d2cb3a682b67e352a03b24288_1134x759.png =400x) * * * * * ![](https://box.kancloud.cn/399b47869a032d0c2e9ecdb72c3ea415_188x290.png) * * * * * ![](https://box.kancloud.cn/7fb5a8570d192ad475c16c6ef5baa3dc_750x748.jpg) * * * * * >[info]### 5,消息尾巴设置 * * * * * ![](https://box.kancloud.cn/2bca14f584845b375a5e8c741fa889b3_907x607.png) * * * * * 根据自己的需要添加CMS,APP推广消息尾巴 ![](https://box.kancloud.cn/bce2d993080f14103220d73c1c9dacaf_700x500.png) * * * * * ![](https://box.kancloud.cn/25c11b8761a07b6cf7905ca5736cfe11_691x476.png =400x) * * * * * ![](https://box.kancloud.cn/2677faa8e058c4091b54626eb1b7c548_692x506.png =400x) * * * * * >[info]### 6,开启商品详情独立域名 说明: 1,二维码发单和商品详情发单正常时可以不用开启此功能 2,没有自己的域名,可以购买备案域名或不用二维码和商品详情链接发单 3,微信屏蔽独立域名的概率小 4,假设najuan.shop是我的域名,我解析时主机记录填入的是xxxx,所以软件内应该填入 xxxx.najuan.shop ![](https://box.kancloud.cn/56f4336330b175a396fa0dde96fe44f7_663x249.png =600x) ![](https://box.kancloud.cn/ab29c53c4b80e70cddbe55eb3240807d_906x622.png =600x350) >[info]### 7,发单只发二维码 文案中的内容不要清除 ![](https://box.kancloud.cn/4eb8674db8075b463a70bd7b5fe549e0_904x617.png =400x) >[info]### 8,开启随机文案 1,淘口令格式不同 2,文案中得标点符号变成表情 ![](https://box.kancloud.cn/91f8d9d1e333a23e68b4e0a7fc96f50d_908x622.png =400x) >[info]### 9,开启群随机发单 ![](https://box.kancloud.cn/902ebd3aa671a9234a4e2ea08c1b5065_905x626.png =400x) #### <淘客大玩家>