## hook标签 | 标签名 | 作用 | 包含属性 | | --- | --- | --- | | hook | 用于给模板添加一个钩子 | name,param | 标签属性: | 标签属性名 | 含义 | | --- | --- | | name |钩子的名称,英文小写字母下线,必须 | | param |钩子参数变量名| ## 添加一个模板钩子test ``` <hook name="test"/> ``` ## 添加一个模板钩子test,并传入参数 ``` <php>$params=['test'=>1];</php> <hook name="test" param="params"/> ```