ThinkChat2.0新版上线,更智能更精彩,支持会话、画图、阅读、搜索等,送10W Token,即刻开启你的AI之旅 广告
#### **接口说明:** 告诉服务器退出登录 #### **请求data对象属性定义:** | 属性名 | 类型 |必需 |说明 | | --- | --- | --- | --- | | **api** | 整数型 | 是| 接口序号,本接口为 **16**| #### **响应data对象属性描述:** | 属性名 | 类型 | 说明 | | --- | --- | --- | | **code** | 整数型 |业务状态码,1 退出成功| |**msg**|文本型|业务提示信息,状态码不为1,会有相应提示信息| #### **注意事项:** * 无