[TOC] # 简介 只需在函数调用语句前加go关键字,就可以创建并发执行单元.开发人员无需了解任何执行细节,调度器会自动将其安排到合适的系统线程上执行 在并发编程里,通常将一个过程切分为几块,然后让每个协程各自负责一块工资.当一个程序启动时,主函数在一个单独的协程中运行,我们叫他main协程.新的协程会用go语句来创建 # 使用 ~~~ func newTask() { for { fmt.Println("this is a newTask") time.Sleep(time.Second) //延迟1秒 } } func main() { //新建一个任务 go newTask() for { fmt.Println("this is a main 协程") time.Sleep(time.Second) //延迟1秒 } } ~~~