# 如何配置抖音、头条小程序 [注册账号](Zhu%20Ce%20Zhang%20Hao.html) [创建小程序](Chuang%20Jian%20Xiao%20Cheng%20Xu.html) [主体认证](Zhu%20Ti%20Ren%20Zheng.html) [如何配置字节跳动小程序](Ru%20He%20Pei%20Zhi%20Zi%20Jie%20Tiao%20Dong%20Xiao%20Cheng%20Xu.html) [上传小程序](Shang%20Chuan%20Xiao%20Cheng%20Xu.html) [小程序提交审核](Xiao%20Cheng%20Xu%20Ti%20Jiao%20Shen%20He.html) [发布小程序](Fa%20Bu%20Xiao%20Cheng%20Xu.html)