# 支付宝小程序相关 [支付宝小程序入驻](Zhi%20Fu%20Bao%20Xiao%20Cheng%20Xu%20Ru%20Zhu.html) [如何配置支付宝小程序](Ru%20He%20Pei%20Zhi%20Zhi%20Fu%20Bao%20Xiao%20Cheng%20Xu.html) [上传小程序提交审核](Shang%20Chuan%20Xiao%20Cheng%20Xu%20Ti%20Jiao%20Shen%20He.html)