# 百度小程序相关 [申请百度小程序](Shen%20Qing%20Bai%20Du%20Xiao%20Cheng%20Xu.html) [百度小程序对接配置](Bai%20Du%20Xiao%20Cheng%20Xu%20Dui%20Jie%20Pei%20Zhi.html) [百度小程序上传及预览](Bai%20Du%20Xiao%20Cheng%20Xu%20Shang%20Chuan%20Ji%20Yu%20Lan.html)