ThinkChat2.0新版上线,更智能更精彩,支持会话、画图、阅读、搜索等,送10W Token,即刻开启你的AI之旅 广告
# 文档更新日志 | 版本号 | 更新时间 | 备注 | 审核时间 | | --- | --- | --- | --- | 1.0 | 2019-4-11 | 文档编写 | | 2.0 | 2020-3-12 | 文档更新-兼容版本 OSV Plus 3.1.0.5722 | ---- # 共享资源 [资料下载站]([http://www.os-v.com/live/](http://www.os-v.com/live/)) [OSV_PLUS_2.0 文档 ]([http://www.os-v.com/live/](http://www.os-v.com/live/)) 公众号: ![](https://box.kancloud.cn/5342be342d97b0904e411a6365cd4451_258x258.jpg)