ThinkChat🤖让你学习和工作更高效,注册即送10W Token,即刻开启你的AI之旅 广告
| 充值系统 | | | --- | --- | | 开启QQ充值 | QQ充值开关 | | 关闭QQ充值 | QQ充值开关 | | 开启微信充值 | 微信充值开关 | | 关闭微信充值 | 微信充值开关 | | 开启支付宝充值 | 支付宝充值开关 | | 关闭支付宝充值 | 支付宝充值开关 | | 设置积分单价+金额 | 设置充值1积分=多少分钱 | | 充值积分 | 显示充值功能 | | QQ充值积分+积分 | 充值积分为整数 | | 微信充值积分+积分 | 同上 | | 支付宝充值积分+积分 | 同上 | | 充值完毕 | 码支付扫码支付完后需要回复这句才会加积分哦 |