[TOC] ## 1百度开发者准备以及开发者工具下载 [https://smartprogram.baidu.com/docs/develop/devtools/history/](https://smartprogram.baidu.com/docs/develop/devtools/history/) ## 2运营规范官方说明:[https://smartprogram.baidu.com/docs/operations/specification/](https://smartprogram.baidu.com/docs/operations/specification/) ## 3百度小程序注册: 百度小程序网址:[https://smartprogram.baidu.com/mappconsole/main/login](https://smartprogram.baidu.com/mappconsole/main/login) 智能小程序现已经进入入驻申请阶段,目前仅面向企业、政府、媒体及其它组织等非个人主体开放申请,个人开发者暂时无法申请,入驻申请流程如下: 一:登录注册 入驻申请:打开智能小程序官网首页([https://smartprogram.baidu.com/mappconsole/main/login)点击入驻申请。](https://smartprogram.baidu.com/mappconsole/main/login%EF%BC%89%E7%82%B9%E5%87%BB%E5%85%A5%E9%A9%BB%E7%94%B3%E8%AF%B7%E3%80%82) 使用百度App扫码登录、手机短信验证登录、百度账号密码登录 ![](https://img.kancloud.cn/18/68/1868efc0aa26f9b6019a772cdf0142ed_929x372.png) ![](https://img.kancloud.cn/52/39/5239ab94f62caf5546a41c342703b838_951x541.png) ![](https://img.kancloud.cn/f7/5e/f75eee0b75240a0b6b25250801799358_956x399.png) ![](https://img.kancloud.cn/bd/d5/bdd5a8ee9d7a0efb14c06503d1927c22_937x489.png) ![](https://img.kancloud.cn/f4/47/f4477739290a770eec4eb2f97eac6ec5_981x731.png) ![](https://img.kancloud.cn/be/41/be41eeaddaa60a46cbba619c36e1cc30_785x753.png) ![](https://img.kancloud.cn/10/d0/10d007a8a57d2c82ea4a6233f0e87627_988x606.png)