[TOC] KiteCMS开源网站内容管理系统,系统基于框架ThinkPHP5.1.x版本开发,适用个人、企业快速建站及开发需求。 * [ ] 运行环境 * 运行环境 Apache/Nginx + PHP + MySQL * PHP版本最低要求5.6+ , 推荐使用PHP7.1.30, 7.2.19, 7.3.6等高版本 * [ ] 推荐云服务器 * [阿里云服务器2.4折起](https://promotion.aliyun.com/ntms/yunparter/invite.html?userCode=m5ak59ow) * [腾讯云【数字生态,钜惠来袭】云服务器限时秒杀,首购1核1G 99元/年 ](https://cloud.tencent.com/redirect.php?redirect=1042&cps_key=5d4646d087591b0d6390848f1a6a7ba7&from=console) ## 系统功能 * 插件管理 * 钩子管理 * 角色权限 * 文件存储(本地/阿里云/七牛) * 自定义模型 * 自定义字段 * 自动筛选器 * 模板标签化 * 多语言包 * 多站点管理 ## 系统演示 * 前台演示 : http://test.19981.com * 后台演示 : http://test.19981.com/admin 账户密码(admin/admin) * KiteCMS 官方QQ群1 <a target="_blank" href="//shang.qq.com/wpa/qunwpa?idkey=de88dc365d54d2002d37daf2335b27ae39e139a0b7f877f38c94405b293a458a"><img border="0" src="//pub.idqqimg.com/wpa/images/group.png" alt="KiteCMS官方群1" title="KiteCMS官方群1"></a> ## 快速下载安装 * [ ] 克隆及下载项目 1. 码云Gitee : [https://gitee.com/kitesky/kitecms.git](https://gitee.com/kitesky/kitecms.git) 2. GitHub: [https://github.com/Kitesky/KiteCMS](https://github.com/Kitesky/KiteCMS) * [ ] 系统安装 1. 将本项目上传到您的服务器或者虚拟主机,您可以通过系统安装引导,进行系统的安装。 > 运行地址[ http://您的域名/install](http://您的域名/install) 2. 当然您也可以通过数据库直接导入的方式,手动配置数据库文件来运行系统。 > 数据库SQL文件位置 /application/install/sql/install.sql > 数据库配置文件位置 /config/database.php ## 文档资料 * [安装说明](https://www.kancloud.cn/kite/book/1136594) * [全局标签](https://www.kancloud.cn/kite/book/710856) * [栏目标签](https://www.kancloud.cn/kite/book/710866) * [内容页标签](https://www.kancloud.cn/kite/book/710871) * [函数方法](https://www.kancloud.cn/kite/book/710878) * [API接口](https://www.kancloud.cn/kite/book/710882) 如果您对CMS系统不熟悉,可以查看帮助文档。如果您需要模板制作,可以参考模板标签调用方法。 更多文档资料: [开发使用文档](https://www.kancloud.cn/kite/book/1136594)