> rizhuti-v2演示站的设置参考 ### wordpress的菜单统一在外观,菜单,设置 :-: 演示站前台效果: ![](http://qiniu-video.ritheme.com/9e3554e389d199c488e2c35d63a35648) ![](http://qiniu-video.ritheme.com/563de494e9c2b56fde161d28a09bb6b2 =336x) 演示站的菜单设置如下,三级菜单支持 ![](http://qiniu-video.ritheme.com/0ebda6e4fe4191e7c279cee8c077cc30) ### 如果要设置高级菜单文章展示 :-: ![](http://qiniu-video.ritheme.com/57ce05808500109ed0cd59a3ed7acd18) 在菜单中开启高级菜单按钮即可 ![](http://qiniu-video.ritheme.com/cc865d1b410afa87ded67d76e619fff9)