***** >[danger] **RT809H:**[ 更新说明](https://www.kancloud.cn/ifix_809/rt809h/879936)、[芯片支持列表](https://share.weiyun.com/5LHyQP5) | 软件版本 | 百度网盘 |微云| | :-: | :-: | :-: | | | 完整包 | 更新包 | | 20190312 | [提取:v9sh](https://pan.baidu.com/s/1X8CbcPk9A_IwycROaxB7wA) | [密码:LNeD](https://share.weiyun.com/5NTIgT4) | | 20181216 | [ 提取:3371 ](https://pan.baidu.com/s/1JCCXpKRq9LorZrMkTAwRBg) | [密码:hPhy](https://share.weiyun.com/5RDt8C9) | >[danger] **RT809F:**[ 更新说明](https://www.kancloud.cn/ifix_809/rt809h/879935)、[芯片支持列表](https://share.weiyun.com/5HfaQeW) | 软件版本 | 百度网盘 |微云| | :-: | :-: | :-: | | | 完整包 | 更新包 | | 20181216 | [提取:kztg](https://pan.baidu.com/s/1cTIwqjQTb_nXrn3DKTBAGQ) | [密码:9JGk](https://share.weiyun.com/5JTX9WN) | | 20181108 | [提取:2059](https://pan.baidu.com/s/1-AfGdc59WsDc5aYL05MZRQ) | [密码:1yfl](https://share.weiyun.com/5L0CYG8) | >[warning] **工具链面板** | 适用型号 | 百度网盘 | 微云 | | :-: | :-: | :-: | | RT809H | [提取:ha12](https://pan.baidu.com/s/1ENGkCdFUQx7a9KvyspEuhQ) | [密码:DvHS](https://share.weiyun.com/5hdVftX) | | RT809F | [\---](https://pan.baidu.com/s/1ENGkCdFUQx7a9KvyspEuhQ) | [\---](https://share.weiyun.com/5hdVftX) | ***** >[success] ### **温馨提示:** 1. **复制密码或提取码时,请勿复制着冒号。** 2. **更新包**:50MB左右,不包含工具链面板软件。 3. **完整包**:500MB左右,包含工具链面板软件。 4. [百度网盘下载方法]()、 [微云下载方法]() ...... *****