[TOC] # 1 顶部功能栏 顶部功能栏依次点击可查看帮助文档和系统操作引导界面;扫描二维码下载APP软件;查看并登陆/复制管理端、学员端、H5端的登录地址;修改资料,修改密码等基础设置 ![图片4.png](https://www.qtavip.com/upload/ueditor/image/202003/1583481923789019920.png "1583481923789019920.png") # 2 基本数据 可以快速查看系统人员、试题、试卷以及考试总数。 # 3 快速入口 支持一键式进入人员、试题、试卷、发布考试管理功能,快捷方便。 ![图片6.png](https://www.qtavip.com/upload/ueditor/image/202003/1583481998078064596.png "1583481998078064596.png") ![图片5.png](https://www.qtavip.com/upload/ueditor/image/202003/1583481966158017907.png "1583481966158017907.png") # 4 近期考试监控 可快速预览最近考试监控的基本情况。 ![图片7.png](https://www.qtavip.com/upload/ueditor/image/202003/1583482022561007117.png "1583482022561007117.png") # 5 考试统计分析 可快速预览最近每场考试监控的人数成绩等基本情况。 ![图片8.png](https://www.qtavip.com/upload/ueditor/image/202003/1583482049172087868.png "1583482049172087868.png")