<p> <span style="color: rgb(82, 82, 82); font-family: 微软雅黑, sans-serif; font-size: 15px; white-space: normal; background-color: rgb(252, 252, 252);">智慧城市需要先搭建公众号版,然后可以直接关联小程序版的智慧城市,最后上传提交审核小程序</span> </p> <p> <span style="color: rgb(82, 82, 82); font-family: 微软雅黑, sans-serif; font-size: 15px; white-space: normal; background-color: rgb(252, 252, 252);">这里主要是进行公众号版的智慧城市首页设置的一些基本操作</span> </p> <p> <span style="color: rgb(82, 82, 82); font-family: 微软雅黑, sans-serif; font-size: 15px; white-space: normal; background-color: rgb(252, 252, 252);">先找到之前创建的公众号应用,在应用模块中找到购买好的智慧城市公众号版应用,点击进入<img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181109/15417247214518.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181109/15417247214518.png"/><img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414903921415.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414903921415.png"/></span> </p> <p> <span style="color: rgb(82, 82, 82); font-family: 微软雅黑, sans-serif; font-size: 15px; white-space: normal; background-color: rgb(252, 252, 252);">进入公众号版智慧城市,设置首页需要先进行添加地区分组<img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414905312382.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414905312382.png"/></span> </p> <p> 点击添加分组进行添加,填写相关信息并提交保存 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414905879497.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414905879497.png"/> </p> <p> 然后点击自定义地区进行添加地区,有需要的可以添加子地区<img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414906735161.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414906735161.png"/> </p> <p> 点击添加地区,填写信息并提交保存 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414918989301.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414918989301.png"/> </p> <p> 保存完成点击代理分组进行添加分组 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/1541491990419.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/1541491990419.png"/> </p> <p> 点击添加分组填写信息并提交保存 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414920282394.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414920282394.png"/> </p> <p> 点击代理列表,进行添加代理 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414921234393.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414921234393.png"/> </p> <p> 这里可以对此代理设置相关结算提成所属区域 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414921615212.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414921615212.png"/> </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181109/15417354084016.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181109/15417354084016.png"/> </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181109/15417354284749.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181109/15417354284749.png"/> </p> <p> 设置完成点击提交保存,在代理列表里点编辑可以对设置的代理信息进行更改,点击管理可进入设置此代理首页显示等信息 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414927452295.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181106/15414927452295.png"/> </p> <p> 公告<br/> </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416415188310.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416415188310.png"/> </p> <p> 幻灯片 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416415988382.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416415988382.png"/> </p> <p> 导航栏 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416416572587.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416416572587.png"/> </p> <p> 广告栏 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416417052368.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416417052368.png"/> </p> <p> 商品魔方 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416417737475.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416417737475.png"/> </p> <p> 选项卡管理 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/1541641827441.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/1541641827441.png"/> </p> <p> 底部菜单 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416418738735.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416418738735.png"/> </p> <p> 设置完成后,可以通过首页入口进行查看设置好的页面显示效果 </p> <p> <img src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416426624092.png" _src="http://www.hiapps.cc/help/Upload/php/upload/20181108/15416426624092.png"/> </p> <p> 这样公众号版的智慧城市首页显示的基本模块就设置完成了 </p>