[TOC] >[github](https://github.com/overtrue/pinyin) ## 安装 `composer require overtrue/pinyin` ## 使用 ### 可用选项: | 选项 | 描述 | | --- | --- | | `PINYIN_TONE` | UNICODE 式音调:`měi hǎo` | | `PINYIN_ASCII_TONE` | 带数字式音调:`mei3 hao3` | | `PINYIN_NO_TONE` | 无音调:`mei hao` | | `PINYIN_KEEP_NUMBER` | 保留数字 | | `PINYIN_KEEP_ENGLISH` | 保留英文 | | `PINYIN_KEEP_PUNCTUATION` | 保留标点 | | `PINYIN_UMLAUT_V` | 使用`v`代替`yu`, 例如:吕`lyu`将会转为`lv` | ### 拼音数组 ``` use Overtrue\Pinyin\Pinyin; // 小内存型 $pinyin = new Pinyin(); // 默认 // 内存型 // $pinyin = new Pinyin('Overtrue\Pinyin\MemoryFileDictLoader'); // I/O型 // $pinyin = new Pinyin('Overtrue\Pinyin\GeneratorFileDictLoader'); $pinyin->convert('带着希望去旅行,比到达终点更美好'); // ["dai", "zhe", "xi", "wang", "qu", "lyu", "xing", "bi", "dao", "da", "zhong", "dian", "geng", "mei", "hao"] $pinyin->convert('带着希望去旅行,比到达终点更美好', PINYIN_TONE); // ["dài","zhe","xī","wàng","qù","lǚ","xíng","bǐ","dào","dá","zhōng","diǎn","gèng","měi","hǎo"] $pinyin->convert('带着希望去旅行,比到达终点更美好', PINYIN_ASCII_TONE); //["dai4","zhe","xi1","wang4","qu4","lyu3","xing2","bi3","dao4","da2","zhong1","dian3","geng4","mei3","hao3"] ``` ### 生成用于链接的拼音字符串 ``` $pinyin->permalink('带着希望去旅行'); // dai-zhe-xi-wang-qu-lyu-xing $pinyin->permalink('带着希望去旅行', '.'); // dai.zhe.xi.wang.qu.lyu.xing ``` ### 获取首字符字符串 ``` $pinyin->abbr('带着希望去旅行'); // dzxwqlx $pinyin->abbr('带着希望去旅行', '-'); // d-z-x-w-q-l-x $pinyin->abbr('你好2018!', PINYIN_KEEP_NUMBER); // nh2018 $pinyin->abbr('Happy New Year! 2018!', PINYIN_KEEP_ENGLISH); // HNY2018 ```